75 گردشگر ترکیه‌ای در یادمان شهدای گمنام اندیمشک حضور پیدا کردند

75 گردشگر ترکیه‌ای در یادمان شهدای گمنام اندیمشک حضور پیدا کردند
75 گردشگر ترکیه‌ای با حضور در یادمان شهدای گمنام اندیمشک به مقام شهیدان هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند.

75 گردشگر ترکیه‌ای در یادمان شهدای گمنام اندیمشک حضور پیدا کردند

75 گردشگر ترکیه‌ای با حضور در یادمان شهدای گمنام اندیمشک به مقام شهیدان هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند.
75 گردشگر ترکیه‌ای در یادمان شهدای گمنام اندیمشک حضور پیدا کردند

View more posts from this author