85 درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه‌دولتی است

85 درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه‌دولتی است
نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به‌ ضرورت تلاش مدیران اقتصادی برای ارتقای جایگاه خصوصی‌سازی در کشور، گفت: امروزه 85 درصد از اقتصاد کشور دولتی و شبه‌دولتی است.

85 درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه‌دولتی است

نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به‌ ضرورت تلاش مدیران اقتصادی برای ارتقای جایگاه خصوصی‌سازی در کشور، گفت: امروزه 85 درصد از اقتصاد کشور دولتی و شبه‌دولتی است.
85 درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه‌دولتی است

View more posts from this author