9 مرکز بهداشتی درمانی عنبرآباد طرف قرارداد بیمه سلامت است

9 مرکز بهداشتی درمانی عنبرآباد طرف قرارداد بیمه سلامت است
رئیس اداره بیمه سلامت عنبرآباد گفت: 9 مرکز بهداشتی درمانی، 3 داروخانه و یک پزشک در این شهرستان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند.

9 مرکز بهداشتی درمانی عنبرآباد طرف قرارداد بیمه سلامت است

رئیس اداره بیمه سلامت عنبرآباد گفت: 9 مرکز بهداشتی درمانی، 3 داروخانه و یک پزشک در این شهرستان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند.
9 مرکز بهداشتی درمانی عنبرآباد طرف قرارداد بیمه سلامت است

شبکه خانگی

View more posts from this author