9 نفر در دریای بابلسر غرق شدند

9 نفر در دریای بابلسر غرق شدند
رئیس جمعیت هلال احمر بابلسر با اشاره به غرق شدن جوان 30 ساله لرستانی در دریای بابلسر گفت: از ابتدای طرح سالم سازی دریا تاکنون 9 نفر در دریای بابلسر غرق شدند.

9 نفر در دریای بابلسر غرق شدند

رئیس جمعیت هلال احمر بابلسر با اشاره به غرق شدن جوان 30 ساله لرستانی در دریای بابلسر گفت: از ابتدای طرح سالم سازی دریا تاکنون 9 نفر در دریای بابلسر غرق شدند.
9 نفر در دریای بابلسر غرق شدند

View more posts from this author