90 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود/ بزرگ‌تر شدن ساختار اداری به صلاح کشور نیست

90 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود/ بزرگ‌تر شدن ساختار اداری به صلاح کشور نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون 90 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و تنها 10 درصد این بودجه به پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند.

90 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود/ بزرگ‌تر شدن ساختار اداری به صلاح کشور نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون 90 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و تنها 10 درصد این بودجه به پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند.
90 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود/ بزرگ‌تر شدن ساختار اداری به صلاح کشور نیست

View more posts from this author