93 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود

93 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود
نماینده مردم داورزن، سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی گفت: 93 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود.

93 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود

نماینده مردم داورزن، سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی گفت: 93 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
93 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود

View more posts from this author