جان کری: ایران به تعهداتش عمل کرده و شایسته لغو تحریم هاست

جان کری: ایران به تعهداتش عمل کرده و شایسته لغو تحریم هاست
وزیر امور خارجه آمریکا گفت: ایران به تعهداتش در برجام عمل کرده و منطقا انتظار دارد از ویژگی های آن برخوردار شود.
۱۸:۳۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردین


جان کری: ایران به تعهداتش عمل کرده و شایسته لغو تحریم هاست

وزیر امور خارجه آمریکا گفت: ایران به تعهداتش در برجام عمل کرده و منطقا انتظار دارد از ویژگی های آن برخوردار شود.
۱۸:۳۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردین


جان کری: ایران به تعهداتش عمل کرده و شایسته لغو تحریم هاست

بک لینک

View more posts from this author