ایرانی ها در مصرف بنزین کوتاه آمدند

ایرانی ها در مصرف بنزین کوتاه آمدند
میزان مصرف بنزین و گازوییل در کشور دوشنبه (نهم فروردین ماه) به ترتیب چهار و 13 درصد نسبت به روز مشابه پارسال کاهش یافت

ایرانی ها در مصرف بنزین کوتاه آمدند

میزان مصرف بنزین و گازوییل در کشور دوشنبه (نهم فروردین ماه) به ترتیب چهار و 13 درصد نسبت به روز مشابه پارسال کاهش یافت
ایرانی ها در مصرف بنزین کوتاه آمدند

دانلود سریال و آهنگ

افق

View more posts from this author