ادعای مارکا/ قیمت گذاری کهکشانی رئال روی موراتا

ادعای مارکا/ قیمت گذاری کهکشانی رئال روی موراتا
آلوارو موراتا به دغدغه ذهنی این روزهای مدیران رئال بدل شده و هنوز مشخص نیست که این بازیکن پس از بازگشت، به تیمی دیگر واگذار خواهد شد یا در برنابئو می ماند.

ادعای مارکا/ قیمت گذاری کهکشانی رئال روی موراتا

آلوارو موراتا به دغدغه ذهنی این روزهای مدیران رئال بدل شده و هنوز مشخص نیست که این بازیکن پس از بازگشت، به تیمی دیگر واگذار خواهد شد یا در برنابئو می ماند.
ادعای مارکا/ قیمت گذاری کهکشانی رئال روی موراتا

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author