پینگ پنگ بازان المپیکی ایران در کافه خبر / خبری از برادر کشی در ریو نیست!

پینگ پنگ بازان المپیکی ایران در کافه خبر / خبری از برادر کشی در ریو نیست!
نوشاد عالمیان می گوید بهداد سلیمی فرزان عاشورزاده و حمید سوریان در المپیک مدال می گیرند و نظر ندا شهسواری هم این است که همشهری اش کیانوش رستمی مدال المپیک را می گیرد.عکس ها:زاوش محمدی

پینگ پنگ بازان المپیکی ایران در کافه خبر / خبری از برادر کشی در ریو نیست!

نوشاد عالمیان می گوید بهداد سلیمی فرزان عاشورزاده و حمید سوریان در المپیک مدال می گیرند و نظر ندا شهسواری هم این است که همشهری اش کیانوش رستمی مدال المپیک را می گیرد.عکس ها:زاوش محمدی
پینگ پنگ بازان المپیکی ایران در کافه خبر / خبری از برادر کشی در ریو نیست!

اس ام اس جدید

View more posts from this author