سیدصفدرحسینی: مازاد را قبلا واريز كردم

سیدصفدرحسینی: مازاد را قبلا واريز كردم

سیدصفدر حسینی افزود: از زمان حضور در صندوق، علاوه بر درخواستی که برای اعمال قانون خدمات کشوری در حقوق و پرداختی ها ارائه کردم، اقدام به تهیه سند جامع صورت های مالی و عملکرد صندوق نمودم که دریافتی های هیات عامل صندوق هم در آنها به صورت شفاف بیان شده است. بدین ترتیب طی دو سال اخیر سه سند جامع صورتهای مالی و عملکرد صندوق را برای سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تهیه کرده و به هیات نظارت ارایه کرده‌ام که پس از تایید آن هیات، در هیات امنای صندوق نیز به تصویب رسید….پس از آنکه موفق به اصلاح و نهایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل سال ۹۴ در صندوق شدم، ما به التفاوت دریافتی این سال را به دور از هرگونه هیاهو و تبلیغات به صندوق واریز کردم که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو رکن مهم هیات نظارت صندوق، می‌توانند در جریان این امر قرار دارند….در نتیجه فضای پرابهام کنونی که مرتباً مبالغ و مزایای نجومی برای اینجانب و همکاران رقم زده می‌شود، توضیحات مفصلی در این خصوص به کمیته منتخب معاون اول رئیس جمهور ارائه و به کمک مستندات، به ابهامات و پرسش های فراوان شکل گرفته پاسخ داده شد. بر این اساس از ایشان تقاضا دارم که با اعلام نتیجه نهایی بررسی های این کمیته، افکار عمومی در جریان قرار گیرند تا حیثیت و اعتبار مدیران دلسوز و مسئولیت پذیر کشور مخدوش نشود.

سیدصفدرحسینی: مازاد را قبلا واريز كردم

سیدصفدر حسینی افزود: از زمان حضور در صندوق، علاوه بر درخواستی که برای اعمال قانون خدمات کشوری در حقوق و پرداختی ها ارائه کردم، اقدام به تهیه سند جامع صورت های مالی و عملکرد صندوق نمودم که دریافتی های هیات عامل صندوق هم در آنها به صورت شفاف بیان شده است. بدین ترتیب طی دو سال اخیر سه سند جامع صورتهای مالی و عملکرد صندوق را برای سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تهیه کرده و به هیات نظارت ارایه کرده‌ام که پس از تایید آن هیات، در هیات امنای صندوق نیز به تصویب رسید….پس از آنکه موفق به اصلاح و نهایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل سال ۹۴ در صندوق شدم، ما به التفاوت دریافتی این سال را به دور از هرگونه هیاهو و تبلیغات به صندوق واریز کردم که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو رکن مهم هیات نظارت صندوق، می‌توانند در جریان این امر قرار دارند….در نتیجه فضای پرابهام کنونی که مرتباً مبالغ و مزایای نجومی برای اینجانب و همکاران رقم زده می‌شود، توضیحات مفصلی در این خصوص به کمیته منتخب معاون اول رئیس جمهور ارائه و به کمک مستندات، به ابهامات و پرسش های فراوان شکل گرفته پاسخ داده شد. بر این اساس از ایشان تقاضا دارم که با اعلام نتیجه نهایی بررسی های این کمیته، افکار عمومی در جریان قرار گیرند تا حیثیت و اعتبار مدیران دلسوز و مسئولیت پذیر کشور مخدوش نشود.

سیدصفدرحسینی: مازاد را قبلا واريز كردم

مدلینگ

View more posts from this author