بعید است تغییری در حکم بدوی بابک زنجانی ایجاد شود

وکیل بابک زنجانی گفت: بیش از گذشته پیگیر بازگردانده شدن پول های موکلم هستیم البته بعید می‌دانم بازگرداندن پولها تغییری در رأی بدوی ایجاد …

تکنولوژی جدید

خبرگذاری اصفحان

View more posts from this author