هزاران در خواست از پلیس فتا برای آزادی هکری که میهمان ماه عسل شد

هزاران در خواست از پلیس فتا برای آزادی هکری که میهمان ماه عسل شد
پس از آنکه شایان؛ هکر 20 ساله که به «ماه عسل» آمد و داستانش را تعریف کرد ، کاربران اینترنتی در فضای مجازی با تشکیل کمپین‌های متعدد و …

هزاران در خواست از پلیس فتا برای آزادی هکری که میهمان ماه عسل شد

پس از آنکه شایان؛ هکر 20 ساله که به «ماه عسل» آمد و داستانش را تعریف کرد ، کاربران اینترنتی در فضای مجازی با تشکیل کمپین‌های متعدد و …
هزاران در خواست از پلیس فتا برای آزادی هکری که میهمان ماه عسل شد

بازی

View more posts from this author