سفر وزیر تجارت انگلیس به تهران

سفر وزیر تجارت انگلیس به تهران
وزیر تجارت و نوآوری انگلیس در دیدار کاردار ایران با اشاره به حمایت دولت این کشور از شرکت‌های انگلیسی برای حضور در بازار ایران گفت در رأس یک هیأت تجاری و اقتصادی اردیبهشت به تهران سفر می‌کند.

سفر وزیر تجارت انگلیس به تهران

وزیر تجارت و نوآوری انگلیس در دیدار کاردار ایران با اشاره به حمایت دولت این کشور از شرکت‌های انگلیسی برای حضور در بازار ایران گفت در رأس یک هیأت تجاری و اقتصادی اردیبهشت به تهران سفر می‌کند.
سفر وزیر تجارت انگلیس به تهران

بازی آزاد

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author