نرخ انواع برنج در بازار تهران

نرخ انواع برنج در بازار تهران
درحالی که با نزدیک شدن به فصل برداشت برنج تازه، انتظار کاهش قیمت این محصول در بازار مصرف بر اساس روال هر ساله وجود دارد اما …

نرخ انواع برنج در بازار تهران

درحالی که با نزدیک شدن به فصل برداشت برنج تازه، انتظار کاهش قیمت این محصول در بازار مصرف بر اساس روال هر ساله وجود دارد اما …
نرخ انواع برنج در بازار تهران

wolrd press news

View more posts from this author