تفاهنامه زیست محیطی بین ایران و بانک اتریشی امضا شد

تفاهنامه زیست محیطی بین ایران و بانک اتریشی امضا شد
تفاهم نامه همکاری اقتصادی بین صندوق ملی محیط زیست ایران و بانک (ار.بی ای ) اتریش به منظور تامین اعتبار طرح های زیست محیطی ایران در وین امضا شد.
۰۹:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


تفاهنامه زیست محیطی بین ایران و بانک اتریشی امضا شد

تفاهم نامه همکاری اقتصادی بین صندوق ملی محیط زیست ایران و بانک (ار.بی ای ) اتریش به منظور تامین اعتبار طرح های زیست محیطی ایران در وین امضا شد.
۰۹:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


تفاهنامه زیست محیطی بین ایران و بانک اتریشی امضا شد

فروش بک لینک

View more posts from this author