توئیت روحانی بعد از عزیمت به ایتالیا

گروه عکس: روحانی در اولین توئیت بعد از عزیمت به ایتالیا از این سفر به عنوان رویدادی مهم در دوره پسا برجام نام برد.

world press news

افق

View more posts from this author