آبی‌پوشان به مصاف شاگردان دایی می‌روند

آبی‌پوشان به مصاف شاگردان دایی می‌روند
در بازی دوستانه تیم فوتبال آبی‌پوشان اردبیل به دیدار یاران علی دایی در تیم نفت تهران می‌روند.

آبی‌پوشان به مصاف شاگردان دایی می‌روند

در بازی دوستانه تیم فوتبال آبی‌پوشان اردبیل به دیدار یاران علی دایی در تیم نفت تهران می‌روند.
آبی‌پوشان به مصاف شاگردان دایی می‌روند

مهارت برتر

View more posts from this author