آب‌گیری سد گلورد در سال 95 / 2 نیروگاه برق‌آبی احداث می‌شود

آب‌گیری سد گلورد در سال 95 / 2 نیروگاه برق‌آبی احداث می‌شود
مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران از آب‌گیری سد گلورد در سال‌ جاری خبر داد و گفت: اقدامات مناسبی برای تسریع در ساخت سدهای گلورد و هراز صورت گرفته است.

آب‌گیری سد گلورد در سال 95 / 2 نیروگاه برق‌آبی احداث می‌شود

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران از آب‌گیری سد گلورد در سال‌ جاری خبر داد و گفت: اقدامات مناسبی برای تسریع در ساخت سدهای گلورد و هراز صورت گرفته است.
آب‌گیری سد گلورد در سال 95 / 2 نیروگاه برق‌آبی احداث می‌شود

بک لینک

View more posts from this author