آتش‌سوزی اراضی جنگلی ویرمونی آستارا مهار شد

آتش‌سوزی اراضی جنگلی ویرمونی آستارا مهار شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا از مهار آتش‌سوزی در اراضی جنگلی ویرمونی این شهرستان خبر داد.

آتش‌سوزی اراضی جنگلی ویرمونی آستارا مهار شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا از مهار آتش‌سوزی در اراضی جنگلی ویرمونی این شهرستان خبر داد.
آتش‌سوزی اراضی جنگلی ویرمونی آستارا مهار شد

View more posts from this author