آتش‌سوزی عرصه‌های منابع طبیعی مرز ترکمنستان در خراسان شمالی مهار شد

آتش‌سوزی عرصه‌های منابع طبیعی مرز ترکمنستان در خراسان شمالی مهار شد
سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: آتش‌سوزی عرصه‌های منابع طبیعی مرز ترکمنستان در خراسان شمالی دقایقی قبل مهار شد.

آتش‌سوزی عرصه‌های منابع طبیعی مرز ترکمنستان در خراسان شمالی مهار شد

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: آتش‌سوزی عرصه‌های منابع طبیعی مرز ترکمنستان در خراسان شمالی دقایقی قبل مهار شد.
آتش‌سوزی عرصه‌های منابع طبیعی مرز ترکمنستان در خراسان شمالی مهار شد

مدرسه

View more posts from this author