آذربایجان‌ قندیل بست/ ورزقان 28 درجه زیر صفر رفت

آذربایجان‌ قندیل بست/ ورزقان 28 درجه زیر صفر رفت
ورزقان با 28 درجه زیر صفر سردترین نقطه آذربایجان‌شرقی اعلام شد.

آذربایجان‌ قندیل بست/ ورزقان 28 درجه زیر صفر رفت

ورزقان با 28 درجه زیر صفر سردترین نقطه آذربایجان‌شرقی اعلام شد.
آذربایجان‌ قندیل بست/ ورزقان 28 درجه زیر صفر رفت

View more posts from this author