آزادگان الفبای صبر را در زندان‌های بعثی به زیبایی تفسیر و معنا بخشیدند

آزادگان الفبای صبر را در زندان‌های بعثی به زیبایی تفسیر و معنا بخشیدند
فرماندار شهرستان لنده با اشاره به صبر و استقامت اسرای ایران در زندان‌های رژیم بعثی گفت: آزادگان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در زندان‌های بعثی برای پاسداری و یاری دین خدا صبر و استقامت را به بهترین شکل معنا کردند.

آزادگان الفبای صبر را در زندان‌های بعثی به زیبایی تفسیر و معنا بخشیدند

فرماندار شهرستان لنده با اشاره به صبر و استقامت اسرای ایران در زندان‌های رژیم بعثی گفت: آزادگان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در زندان‌های بعثی برای پاسداری و یاری دین خدا صبر و استقامت را به بهترین شکل معنا کردند.
آزادگان الفبای صبر را در زندان‌های بعثی به زیبایی تفسیر و معنا بخشیدند

ابزار رسانه

View more posts from this author