آسفالت بالغ بر 45 درصد از راه‌های روستایی املش

آسفالت بالغ بر 45 درصد از راه‌های روستایی املش
رئیس اداره راه و شهرسازی املش گفت: 45.08 درصد از راه‌های روستایی املش آسفالته است.

آسفالت بالغ بر 45 درصد از راه‌های روستایی املش

رئیس اداره راه و شهرسازی املش گفت: 45.08 درصد از راه‌های روستایی املش آسفالته است.
آسفالت بالغ بر 45 درصد از راه‌های روستایی املش

تکست آهنگ

View more posts from this author