آسفالت و بهسازی 5 هزار مترمربع معابر منطقه یک سنندج

آسفالت و بهسازی 5 هزار مترمربع معابر منطقه یک سنندج
مدیر شهرداری منطقه یک سنندج گفت: با هدف بهبود در تردد شهروندان و وسایل نقلیه، عملیات آسفالت 5 هزار مترمربع از حدفاصل میدان سهروردی تا بلوار معلم سنندج آسفالت و بهسازی شد.

آسفالت و بهسازی 5 هزار مترمربع معابر منطقه یک سنندج

مدیر شهرداری منطقه یک سنندج گفت: با هدف بهبود در تردد شهروندان و وسایل نقلیه، عملیات آسفالت 5 هزار مترمربع از حدفاصل میدان سهروردی تا بلوار معلم سنندج آسفالت و بهسازی شد.
آسفالت و بهسازی 5 هزار مترمربع معابر منطقه یک سنندج

View more posts from this author