آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون در دانشگاه پیام نور دماوند

آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون در دانشگاه پیام نور دماوند
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دماوند از آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون در این دانشگاه همزمان با انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری سال 95 خبر داد.

آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون در دانشگاه پیام نور دماوند

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دماوند از آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون در این دانشگاه همزمان با انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری سال 95 خبر داد.
آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون در دانشگاه پیام نور دماوند

View more posts from this author