آغاز عملیات گازرسانی به 8 روستای خراسان شمالی

آغاز عملیات گازرسانی به 8 روستای خراسان شمالی
مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی از آغاز عملیات گازرسانی به 8 روستای استان به مناسبت هفته دولت خبر داد.

آغاز عملیات گازرسانی به 8 روستای خراسان شمالی

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی از آغاز عملیات گازرسانی به 8 روستای استان به مناسبت هفته دولت خبر داد.
آغاز عملیات گازرسانی به 8 روستای خراسان شمالی

خرم خبر

View more posts from this author