آغاز مسابقات هندبال پیشکسوتان قهرمانی کشور در سبزوار

آغاز مسابقات هندبال پیشکسوتان قهرمانی کشور در سبزوار
رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار از آغاز مسابقات هندبال پیشکسوتان قهرمانی کشور با حضور هفت تیم در این شهرستان خبر داد.

آغاز مسابقات هندبال پیشکسوتان قهرمانی کشور در سبزوار

رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار از آغاز مسابقات هندبال پیشکسوتان قهرمانی کشور با حضور هفت تیم در این شهرستان خبر داد.
آغاز مسابقات هندبال پیشکسوتان قهرمانی کشور در سبزوار

View more posts from this author