آغاز مطالعات طرح بزرگ آبرسانی به اراضی خان‌احمد گچساران

آغاز مطالعات طرح بزرگ آبرسانی به اراضی خان‌احمد گچساران
رئیس اداره امور آب گچساران از آغاز مطالعات طرح بزرگ آبرسانی به اراضی خان‌احمد گچساران خبر داد.

آغاز مطالعات طرح بزرگ آبرسانی به اراضی خان‌احمد گچساران

رئیس اداره امور آب گچساران از آغاز مطالعات طرح بزرگ آبرسانی به اراضی خان‌احمد گچساران خبر داد.
آغاز مطالعات طرح بزرگ آبرسانی به اراضی خان‌احمد گچساران

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author