آقای روحانی مقابل زیاده‌خواهی آمریکا موضع‌ بگیرید و خجالت نکشید

آقای روحانی مقابل زیاده‌خواهی آمریکا موضع‌ بگیرید و خجالت نکشید
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه دولت در زیاده‌خواهی دولت آمریکا ساکت است در حالی که مردم انتظار دارند دولت واکنش جدی نشان دهد.

آقای روحانی مقابل زیاده‌خواهی آمریکا موضع‌ بگیرید و خجالت نکشید

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه دولت در زیاده‌خواهی دولت آمریکا ساکت است در حالی که مردم انتظار دارند دولت واکنش جدی نشان دهد.
آقای روحانی مقابل زیاده‌خواهی آمریکا موضع‌ بگیرید و خجالت نکشید

View more posts from this author