آقای وزیر؛ درد ایذه با پاره کردن یک روبان تسکین نمی‌یابد / پاسخ به رسانه پاسخ به مردم است

آقای وزیر؛ درد ایذه با پاره کردن یک روبان تسکین نمی‌یابد / پاسخ به رسانه پاسخ به مردم است
سفر وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید به ایذه تنها با یک پاره کردن روبان و بی‌توجهی به رسانه‌ها و مردم پایان یافت.

آقای وزیر؛ درد ایذه با پاره کردن یک روبان تسکین نمی‌یابد / پاسخ به رسانه پاسخ به مردم است

سفر وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید به ایذه تنها با یک پاره کردن روبان و بی‌توجهی به رسانه‌ها و مردم پایان یافت.
آقای وزیر؛ درد ایذه با پاره کردن یک روبان تسکین نمی‌یابد / پاسخ به رسانه پاسخ به مردم است

مرکز فیلم

View more posts from this author