آمادگی کامل ستاد اسکان سرخه برای پذیرایی از مسافران نوروزی

آمادگی کامل ستاد اسکان سرخه برای پذیرایی از مسافران نوروزی
فرماندار شهرستان سرخه از آمادگی کامل ستاد اسکان این شهرستان برای پذیرایی از مسافران نوروزی خبر داد.

آمادگی کامل ستاد اسکان سرخه برای پذیرایی از مسافران نوروزی

فرماندار شهرستان سرخه از آمادگی کامل ستاد اسکان این شهرستان برای پذیرایی از مسافران نوروزی خبر داد.
آمادگی کامل ستاد اسکان سرخه برای پذیرایی از مسافران نوروزی

فیلم سریال آهنگ

شبکه خانگی

View more posts from this author