آمریکایی‌ها «قانون داماتو» را تبدیل به تحریم‌های فرامرزی کردند/ دولت موظف است به حداکثر تولیدات هسته‌ای بازگردد

آمریکایی‌ها «قانون داماتو» را تبدیل به تحریم‌های فرامرزی کردند/ دولت موظف است به حداکثر تولیدات هسته‌ای بازگردد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آمریکایی‌ها با ابزارهای بین‌المللی از جمله هفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و شکل‌دهی به فضای ایران هراسی «داماتو» را تبدیل به تحریم‌های فرامرزی کردند و دولت موظف است به حداکثر تولیدات هسته‌ای طبق روال سابق بازگردد.

آمریکایی‌ها «قانون داماتو» را تبدیل به تحریم‌های فرامرزی کردند/ دولت موظف است به حداکثر تولیدات هسته‌ای بازگردد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آمریکایی‌ها با ابزارهای بین‌المللی از جمله هفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و شکل‌دهی به فضای ایران هراسی «داماتو» را تبدیل به تحریم‌های فرامرزی کردند و دولت موظف است به حداکثر تولیدات هسته‌ای طبق روال سابق بازگردد.
آمریکایی‌ها «قانون داماتو» را تبدیل به تحریم‌های فرامرزی کردند/ دولت موظف است به حداکثر تولیدات هسته‌ای بازگردد

View more posts from this author