آموزش مددجویان زندان‌های کردستان در 40 رشته فنی و حرفه‌ای

آموزش مددجویان زندان‌های کردستان در 40 رشته فنی و حرفه‌ای
مدیرکل زندان‌های استان کردستان گفت: مددجویان زندان‌های استان در بیش از 40 رشته فنی و حرفه‌ای و صنایع دستی تحت آموزش هستند.

آموزش مددجویان زندان‌های کردستان در 40 رشته فنی و حرفه‌ای

مدیرکل زندان‌های استان کردستان گفت: مددجویان زندان‌های استان در بیش از 40 رشته فنی و حرفه‌ای و صنایع دستی تحت آموزش هستند.
آموزش مددجویان زندان‌های کردستان در 40 رشته فنی و حرفه‌ای

دانلود موزیک

View more posts from this author