آموزش و فرهنگ‌سازی بسیاری از جرایم در جامعه را از بین می‌برد

آموزش و فرهنگ‌سازی بسیاری از جرایم در جامعه را از بین می‌برد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری گیلان، کج‌اندیشی را از آسیب‌های بشر عنوان کرد و گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی بسیاری از جرایم در جامعه را از بین می‌برد.

آموزش و فرهنگ‌سازی بسیاری از جرایم در جامعه را از بین می‌برد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری گیلان، کج‌اندیشی را از آسیب‌های بشر عنوان کرد و گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی بسیاری از جرایم در جامعه را از بین می‌برد.
آموزش و فرهنگ‌سازی بسیاری از جرایم در جامعه را از بین می‌برد

دانلود سرا

View more posts from this author