آموزش 2150 حافظ قرآن کریم در 32 پایگاه طرح تربیت حافظ آمل

آموزش 2150 حافظ قرآن کریم در 32 پایگاه طرح تربیت حافظ آمل
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل گفت: 2 هزار و 150 حافظ قرآن کریم امسال در طرح تربیت حافظان قرآن این شهرستان شرکت کردند که امر آموزش آنها در 32 پایگاه انجام می‌شود.

آموزش 2150 حافظ قرآن کریم در 32 پایگاه طرح تربیت حافظ آمل

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل گفت: 2 هزار و 150 حافظ قرآن کریم امسال در طرح تربیت حافظان قرآن این شهرستان شرکت کردند که امر آموزش آنها در 32 پایگاه انجام می‌شود.
آموزش 2150 حافظ قرآن کریم در 32 پایگاه طرح تربیت حافظ آمل

View more posts from this author