آنهایی که سنگ برجام را بر سینه می‌زدند، سکوت مرگبار اختیار کردند

آنهایی که سنگ برجام را بر سینه می‌زدند، سکوت مرگبار اختیار کردند
دبیر حزب پایداری استان اردبیل گفت: آنهایی که سنگ برجام را بر سینه می‌زدند امروز سکوت مرگباری را اختیار کردند چرا که باز هم از آمریکا قول و فریب خوردند.

آنهایی که سنگ برجام را بر سینه می‌زدند، سکوت مرگبار اختیار کردند

دبیر حزب پایداری استان اردبیل گفت: آنهایی که سنگ برجام را بر سینه می‌زدند امروز سکوت مرگباری را اختیار کردند چرا که باز هم از آمریکا قول و فریب خوردند.
آنهایی که سنگ برجام را بر سینه می‌زدند، سکوت مرگبار اختیار کردند

View more posts from this author