آنهایی که طعم زندگی را به چاشنی اُمید‌ آغشته کرده‌اند

آنهایی که طعم زندگی را به چاشنی اُمید‌ آغشته کرده‌اند
آینده‌ای که می‌خواهیم، جهانی فراگیر و برابر برای همه است، این نخستین جمله‌ای است که هنگام ورود به مدرسه‌ استثنایی توحید سنندج چشمم را گرفت؛ جمله‌ای که در عین کوتاهی پر از محتواست.

آنهایی که طعم زندگی را به چاشنی اُمید‌ آغشته کرده‌اند

آینده‌ای که می‌خواهیم، جهانی فراگیر و برابر برای همه است، این نخستین جمله‌ای است که هنگام ورود به مدرسه‌ استثنایی توحید سنندج چشمم را گرفت؛ جمله‌ای که در عین کوتاهی پر از محتواست.
آنهایی که طعم زندگی را به چاشنی اُمید‌ آغشته کرده‌اند

View more posts from this author