آورده رودخانه‌های قم 92 درصد کاهش داشته است/ رفع بحران ریزگرد نیازمند عملکرد فرامرزی است

آورده رودخانه‌های قم 92 درصد کاهش داشته است/ رفع بحران ریزگرد نیازمند عملکرد فرامرزی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم گفت: با نبود مدیریت منابع آب حوضه‌ای آورده رودخانه‌های قم 92 درصد کاهش داشته است در حالی که در مدیریت آب حوضه‌ای و منطقه‌ای استان‌های بالادست اجازه برداشت بیش از سهم خود را ندارند.

آورده رودخانه‌های قم 92 درصد کاهش داشته است/ رفع بحران ریزگرد نیازمند عملکرد فرامرزی است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم گفت: با نبود مدیریت منابع آب حوضه‌ای آورده رودخانه‌های قم 92 درصد کاهش داشته است در حالی که در مدیریت آب حوضه‌ای و منطقه‌ای استان‌های بالادست اجازه برداشت بیش از سهم خود را ندارند.
آورده رودخانه‌های قم 92 درصد کاهش داشته است/ رفع بحران ریزگرد نیازمند عملکرد فرامرزی است

کرمان نیوز

View more posts from this author