آیت‌الله علوی بخشایشی و حکایت نماز استسقاء

آیت‌الله علوی بخشایشی و حکایت نماز استسقاء
آیت‌الله علوی بخشایشی یکی از مدرّسان و مولّفان برجسته حوزه علمیه قم است، شخصیتی که نماز باران او هم در یکی از روستاهای آذربایجان، زبانزد مردم منطقه است.

آیت‌الله علوی بخشایشی و حکایت نماز استسقاء

آیت‌الله علوی بخشایشی یکی از مدرّسان و مولّفان برجسته حوزه علمیه قم است، شخصیتی که نماز باران او هم در یکی از روستاهای آذربایجان، زبانزد مردم منطقه است.
آیت‌الله علوی بخشایشی و حکایت نماز استسقاء

View more posts from this author