آیت‌الله فاضل هرندی رابطه خوبی با جوانان داشت/ کسی نبود که با گرفتن پست ماهیتش عوض شود

آیت‌الله فاضل هرندی رابطه خوبی با جوانان داشت/ کسی نبود که با گرفتن پست ماهیتش عوض شود
رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری گفت: آیت‌الله فاضل هرندی برخلاف کسانی که با گرفتن پست ماهیت‌شان عوض می‌شود رابطه خوبی با جوانان داشت.

آیت‌الله فاضل هرندی رابطه خوبی با جوانان داشت/ کسی نبود که با گرفتن پست ماهیتش عوض شود

رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری گفت: آیت‌الله فاضل هرندی برخلاف کسانی که با گرفتن پست ماهیت‌شان عوض می‌شود رابطه خوبی با جوانان داشت.
آیت‌الله فاضل هرندی رابطه خوبی با جوانان داشت/ کسی نبود که با گرفتن پست ماهیتش عوض شود

استخدام

View more posts from this author