آیت‌الله میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی و تبعید به قم

آیت‌الله میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی و تبعید به قم
آیت‌الله مجتهد تبریزی در عرصه‌های مختلف زندگی پیشتاز بود و عمر خویش را در خدمت به جامعه دینی سپری ساخت؛ او همان‌گونه که به سرنوشت جامعه می‌اندیشید، دغدغه رشد و تعالی امت اسلامی را هم داشت و همچنین سخت نگران اوضاع اسف‌بار اقتصادی و فقر و بدبختی مردم زمان خویش بود.

آیت‌الله میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی و تبعید به قم

آیت‌الله مجتهد تبریزی در عرصه‌های مختلف زندگی پیشتاز بود و عمر خویش را در خدمت به جامعه دینی سپری ساخت؛ او همان‌گونه که به سرنوشت جامعه می‌اندیشید، دغدغه رشد و تعالی امت اسلامی را هم داشت و همچنین سخت نگران اوضاع اسف‌بار اقتصادی و فقر و بدبختی مردم زمان خویش بود.
آیت‌الله میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی و تبعید به قم

View more posts from this author