اجرای طرح به سوی نور در راستای مبارزه با موادمخدر در شهرضا

اجرای طرح به سوی نور در راستای مبارزه با موادمخدر در شهرضا
مسؤول دفتر سیاسی فرمانداری شهرضا گفت: طرح به سوی نور با محوریت ناحیه مقاومت بسیج شهرضا در حال اجرا است که تمرکز اصلی خود را بر روی پیشگیری، آموزش و مباحث قضایی در زمینه اعتیاد گذاشته است.

اجرای طرح به سوی نور در راستای مبارزه با موادمخدر در شهرضا

مسؤول دفتر سیاسی فرمانداری شهرضا گفت: طرح به سوی نور با محوریت ناحیه مقاومت بسیج شهرضا در حال اجرا است که تمرکز اصلی خود را بر روی پیشگیری، آموزش و مباحث قضایی در زمینه اعتیاد گذاشته است.
اجرای طرح به سوی نور در راستای مبارزه با موادمخدر در شهرضا

عکس جدید اینستاگرام

View more posts from this author