اجرای طرح حفاظت مشارکتی زمینه نگهداری بهتر اراضی ملی را فراهم آورده است

اجرای طرح حفاظت مشارکتی زمینه نگهداری بهتر اراضی ملی را فراهم آورده است
فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: اجرای طرح حفاظت مشارکتی زمینه نگهداری بهتر اراضی ملی را فراهم آورده است.

اجرای طرح حفاظت مشارکتی زمینه نگهداری بهتر اراضی ملی را فراهم آورده است

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: اجرای طرح حفاظت مشارکتی زمینه نگهداری بهتر اراضی ملی را فراهم آورده است.
اجرای طرح حفاظت مشارکتی زمینه نگهداری بهتر اراضی ملی را فراهم آورده است

View more posts from this author