اجرای طرح ذوالفقار 7 در 100 نقطه شهر قم

اجرای طرح ذوالفقار 7 در 100 نقطه شهر قم
فرمانده نیروی انتظامی استان قم گفت: از امروز طرح انتظامی، ترافیکی و عملیاتی ذوالفقار 7 با استفاده از 500 نیروی انتظامی به مدت سه روز در 100 نقطه از شهر قم اجرا می‌شود.

اجرای طرح ذوالفقار 7 در 100 نقطه شهر قم

فرمانده نیروی انتظامی استان قم گفت: از امروز طرح انتظامی، ترافیکی و عملیاتی ذوالفقار 7 با استفاده از 500 نیروی انتظامی به مدت سه روز در 100 نقطه از شهر قم اجرا می‌شود.
اجرای طرح ذوالفقار 7 در 100 نقطه شهر قم

خرم خبر

View more posts from this author