اجرای طرح سلامت از جمله طرح‌های موفقیت‌آمیز دولت است

اجرای طرح سلامت از جمله طرح‌های موفقیت‌آمیز دولت است
فرماندار شهرستان اسلامشهر گفت: اجرای طرح سلامت از جمله طرح‌های موفقیت‌آمیز دولت در سه سال گذشته به‌شمار می‌رود.

اجرای طرح سلامت از جمله طرح‌های موفقیت‌آمیز دولت است

فرماندار شهرستان اسلامشهر گفت: اجرای طرح سلامت از جمله طرح‌های موفقیت‌آمیز دولت در سه سال گذشته به‌شمار می‌رود.
اجرای طرح سلامت از جمله طرح‌های موفقیت‌آمیز دولت است

شهر خبر

View more posts from this author