اجرای طرح فلاح با حضور بیش از 100 خانواده در حاجی‌آباد

اجرای طرح فلاح با حضور بیش از 100 خانواده در حاجی‌آباد
مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان حاجی‌آباد از برگزاری طرح فلاح با حضور بیش از 100 خانواده دارای فرزند خبر داد.

اجرای طرح فلاح با حضور بیش از 100 خانواده در حاجی‌آباد

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان حاجی‌آباد از برگزاری طرح فلاح با حضور بیش از 100 خانواده دارای فرزند خبر داد.
اجرای طرح فلاح با حضور بیش از 100 خانواده در حاجی‌آباد

View more posts from this author