اجرای مصوبات شورای حفاظت از اراضی ملی باید متخلفان را در تنگنا قرار دهد

اجرای مصوبات شورای حفاظت از اراضی ملی باید متخلفان را در تنگنا قرار دهد
رئیس‌ کل دادگستری استان کردستان گفت: اجرای مصوبات شورای حفاظت از اراضی ملی نباید به گونه‌ای باشد که متخلفان را تشویق به تخریب و تصرف کند بلکه باید متخلفان را در تنگنای کامل قرار دهد.

اجرای مصوبات شورای حفاظت از اراضی ملی باید متخلفان را در تنگنا قرار دهد

رئیس‌ کل دادگستری استان کردستان گفت: اجرای مصوبات شورای حفاظت از اراضی ملی نباید به گونه‌ای باشد که متخلفان را تشویق به تخریب و تصرف کند بلکه باید متخلفان را در تنگنای کامل قرار دهد.
اجرای مصوبات شورای حفاظت از اراضی ملی باید متخلفان را در تنگنا قرار دهد

پرس نیوز

View more posts from this author