اجرای 2 هزار برنامه هفته دولت در 10 شهرستان استان بوشهر

اجرای 2 هزار برنامه هفته دولت در 10 شهرستان استان بوشهر
دبیر ستاد هفته دولت استان بوشهر از اجرای 2 هزار برنامه هفته دولت در 10 شهرستان استان بوشهر خبر داد.

اجرای 2 هزار برنامه هفته دولت در 10 شهرستان استان بوشهر

دبیر ستاد هفته دولت استان بوشهر از اجرای 2 هزار برنامه هفته دولت در 10 شهرستان استان بوشهر خبر داد.
اجرای 2 هزار برنامه هفته دولت در 10 شهرستان استان بوشهر

View more posts from this author